Cinlerin kötülüklerinden kurtulma yöntemleri

Kur’an-ı Kerim okumak:

İbn Ebi Leyla’dan, onun babası Ebû Leylâ’dan şöyle dediğine dair naklettiği rivayet edilir:
Ben Peygamber (s.a.v.)‘in yanında oturuyorken bedevi bir arab onun yanına geldi ve:
Benim, ağrıları bulunan bir kardeşim vardır” dedi.
Peygamber: Kardeşinin ağrıları nedir, diye sordu.
O, “onda bir parça delilik vardır” dedi.
Peygamber: “Git onu bana getir”, dedi.
(Ebâ Leylâ) dedi ki: “Bedevi arab gitti, kardeşini getirdi. Peygamber (s.a.v.)’in önünde oturttu.
Peygamber (s.a.v.)’in ona Fatiha’yı, Bakara suresinden ilk dört âyeti, ortasından ilâhınız tek bir ilahtır” (Bakara, 163) ve Ayetu’l-Kursî ile birlikte iki âyeti, sonundan da üç âyeti okudu. Al-i İmran suresinden de bir âyet okudu. Zannederim: “Allah kendisinden başka hiçbir ilâh olmadığını… açıkladı.” (Al-i İmran 18) ayetini okudu.
A’raf suresinden de: Şubhesiz Rabbiniz o Allah’tır ki… yarattı.” (Araf 54) âyetini, Mu’minûn suresinden bir âyeti: Kim buna dair hiçbir delili bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir zevce edinmiştir, ne de bir evlat.” (Cin, 3) âyetini, Saffat suresinin başından on âyet-i kerime, Haşr suresinden üç ayet-i kerime; De ki: O Allah’tır, bir ve tektir” (İhlas, 1) suresini ve Muavizeteyn (Felak ve Nas) surelerini okudu.
(Hasta olan) bedevi arab en ufak bir rahatsızlığı olmaksızın iyileşmiş olarak kalktı.

(İbn Mâce’nin Tıp bahsi)

Abdullah b. Mesud (r. anh)‘dan şöyle dediği rivayet edilmektedir:
Peygamber (s.a.v.)‘in ashabından bir adam, cinlerden bir adam ile karşılaştı. Onunla güreşti ve insandan olan adam cinni yere yıktı.
Ashabdan olan adam ona: Gördüğüm kadarıyla sen çok zayıfsın, çok cılızsın. Sanki senin iki kolcağızın köpek kolu gibidir. Siz cinler topluluğu böyle misiniz, yoksa aralarından sadece sen mi böylesin?
Cinlerden olan: “Hayır, Allah’a yemin ederim ki ben, onlar arasında iri yapılı birisi sayılırım fakat benimle ikinci defa güreş”, dedi. Eğer beni yenersen sana faydalı olacak bir şey öğretirim.
Evet” deyib (onunla güreşti ve onu yenince ona):
Allah odur ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Diridir, Kayyûmdur...” (Bakara, 255) âyetini okumasını biliyor musun? dedi.
İnsanlardan olan: “Evet” deyince, cin ona dedi ki:
Sen bu ayeti bir evde okuduğun takdirde, mutlaka şeytan oradan eşek kokusunu andıran bir koku çıkartarak çıkar gider. Sonra da sabah oluncaya kadar bir daha oraya girmez.

(Sunen-i Darimi: Fedâilu’l-Kur’ân bahsi)

Kızgınlık anında şeytandan Allah’a sığınmak ve abdest almaya özen göstermek.

Suleyman b. Surad’ın şöyle demiştir:

Peygamber (s.a.v.)‘in yanında iki adam birbirlerine ağır sözler söyledi. Birisinin gözleri kızarmaya, damarları şişmeye başladı.
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Ben bir söz biliyorum, eğer onu söylese bütün bu hissettikleri ondan gider(Bu söz) eûzu billahi mineşşeytanirracim (kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım)sözüdür.
Bu sefer adam: “Sen bende bir delilik mi görüyorsun?” dedi.

(Sahih-i Muslim : el-Birr ve’s-Sıla bölümü)

(Hadisin ravilerinden) Ebu’l-Alâ: “Bende… görüyor musun” dedi; fakat “adam” lafzını zikretmedi.
İşte bu, kızgınlık halinde şeytandan Allah’a sığınmanın delilidir.

Abdest almanın deliline gelince, Ebû Vail el-Kas’dan şöyle dediğini rivayet etmektedir:
Bizler Urve b. Muhammed es-Sa’dî’nin yanına girdik. Bir adam onunla konuştu ve onu kızdırdı. Kalktı, abdest aldı. Sonra abdest almış olarak geri döndü ve şöyle dedi:
Bana babam, dedem Atiye’den naklen anlattı, dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
Şubhesiz ki kızgınlık şeytandandır ve şubhesiz şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş ise su ile söndürülür. Buna göre sizden herhangi bir kimse öfkelenecek olursa abdest alsın.”

(Sunen-i Ebû Dâvûd: Edeb bahsi)

Deve almak sırasında da aynı şekilde şeytandan Allah’a sığınmak:

Zeyd b. Eslem’den rivâyet edilen hadis-i şerifte Rasûlullah (s.a.v)‘in şöyle buyurduğuna dair hadis-i şeriftir:
Sizden herhangi bir kimse bir kadın ile evlenir yahut bir cariye satın alırsa, alnından yakalasın ve bereketli olması için dua etsin ve sizden herhangi bir kimse bir deve satın aldığı vakit onun omuzu üzerine elini koysun ve şeytandan Allah’a sığınsın.”

(İmam Malik: Muvatta ; Nikâh bahsi)

Feyzu’l-Kadîr bu hadis-i şerifte deve satın alındığı vakit şeytandan Allah’a sığınmanın teşvik edildiğini söz konusu ettikten sonra şunları söylemektedir:
“Çünkü develer şeytanın bineklerindendir. O istiâzede bulunulduğunu duydu mu hemen kaçar…
İstiâze (Allah’a sığınma) emrinin develerdeki güç, övünme ve büyüklenmeden ötürü verilmiş olma ihtimali de vardır.

(Feyzu’l-Kadîr, I, 282)

Şeytanın namazda vesvese vermesi halinde yapılacak olan: 

Ebu’l-Ala’dan şöyle rivayet edilmiştir:

Osman b. Ebi’l-Âs, Peygamber (s.a.v.)‘e gelerek dedi ki:
Ey Allah’ın Rasûlu, şeytan benimle namazım ve Kur’ân okumam arasına giriyor ve benim namazımı karıştırıyor.”
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: O, Hanzeb (Hınzeb) adı verilen bir şeytandır. Onu hissettiğin vakit ondan Allah’a sığın ve sol tarafına üç defa tükürür gibi yap.
(Osman b. Ebi’l-Âs) dedi ki: “Ben onu yaptım ve Allah onu benden giderdi.”

(Sahih-i Muslim: Selam bahsi) 

Mescide girildiği vakit şeytandan Allah’a sığınmak.

Hayve b. Şureyh’in şöyle dediği rivayet edilir:
Ukbe b. Muslim ile karşılaştım. OnaBana ulaştığına göre sen Abdullah b. Amr b. el-As’dan, o Peygamber (s.a.v.)‘den mescide girdiği vakit:
Koğulmuş olan şeytandan pek büyük Allah’a, onun kerim zatına ve kadim sultanına sığınırım.dediğini rivayet etmişsin.
(Abdullah b. Amr b. el-Âs) dedi ki: “Bu kadar mı” diye sordu. Ben: “Evet” dedim. O dedi ki:
Kişi bunu söyledi mi şeytan: Bu günün diğer bölümlerinde de benim şerrimden korunmuş oldu, der.”

(Sunen-i Ebu Davud: namaz bahsi)

Helâya girildiği vakit erkek ve dişi şeytanlardan Allah’a sığınmak:

Peygamber (s.a.v.) helaya girdiği vakit: Allah’ım, ben sana erkek ve dişi şeytanlardan sığınırım.”derdi.

(Sunen-i Ebu Davud: Taharet bahsi)

Burada sözü geçen hubs ve habâis, Avnu’l-Ma’bud müellifinin belirttiği gibi şeytanların erkekleri ve dişileridir.

Yemek esnasında besmele çekmek:

Huzeyfe (r.anh) şöyle demiştir:
Bizler Peygamber (s.a.v.) ile birlikte bir yemekte bulunduğumuz takdirde, Rasûlullah (s.a.v.) başlayıb da elini yemeğe uzatmadıkça, biz ellerimizi uzatmazdık.
Bir seferinde onunla birlikte bir yemekte bulunduk. Adeta itilircesine küçük bir kız geldi. Elini yemeğe uzatmak istedi. Rasûlullah (s.a.v.) onun elini tuttu.
Daha sonra yine itilircesine bedevi bir arab geldi, onun da elini tuttu.
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Şubhesiz şeytan üzerinde Allah’ın adı anılmayan yemeği kendisi için helâl beller. Bu cariyeyi onun vasıtasıyla yemek kendisine helal olsun diye getirdi. Ben onun elini tuttum. Daha sonra bu vasıta ile yemek kendisine helâl olsun diye bu bedevî arabı getirdi, onun da elini yakaladım. Nefsim elinde elinde olana yemin ederim ki, onun eli bu cariyenin eliyle birlikte benim elimin içindedir.”

(Sahih-i Muslim: eşribe (içecekler) bahsi)

Cima halinde besmele çekmek ve Allah’ı zikretmek.

Buna Muslim’in Nikâh bahsinde rivayet ettiği
İbn Abbas (r. Anh) şu hadisi rivayet etmiştir: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
Onlardan herhangi bir kimse hanımına yaklaşmak istediği vakit:
Allah’ın adıyla, Allah’ım şeytanı bizden uzaklaştır ve şeytanı bize ihsan ettiğin rızıktan uzaklaştır” diyecek olur da bu (yaklaşma) sebeb(iy)le onlardan bir çocuk takdir edilir ise, şeytan ebediyyen ona zarar vermez.”

(sahih-i Muslim: Nikah bahsi)

Eve girildiği vakit yüce Allah’ı anmak:

Câbir b. Abdullah yoluyla gelen hadis şöyledir:
O Peygamber (s.a.v.)’ i şöyle buyururken dinlemiştir:
Adam evine girip te evine girdiğinde ve yemek yediğinde Allah’ın adını anacak olursa şeytan:Sizin ne geceleyecek yeriniz vardır, ne de yiyecek yemeğinizder. 
Ve eğer adam eve girerken Allah’ın adını anmazsa şeytanGece kalacağınız yeri buldunuzder. 
Eğer yemek yediği vakit Allah’ın adını anmazsaHem gece kalacağınız yeri hem akşam yemeğini sağladınızder.”

(Sahih-i Muslim: Eşribe (içecekler) bahsi)

Sunen-i ebu Davudun Edeb Bahsi’nde Ebu Malik el-Eş’arî’nin rivayet ettiği eve girildiği vakit okunacak dua şudur: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:

Adam evine girdiği vakit şöyle desin:
Allah’ım, ben senden hayırlı girişi ve hayırlı çıkışı dilerim. Allah’ın adıyla içeri girdik, Allah’ın adıyla dışarı çıktık ve Rabbimize tevekkül ettik.” Sonra da aile halkına selâm versin.

Binek ve başkalarının tökezlemesi sırasında besmele çekmek:

Ebu’l-Melih bir adamdan şöyle dediğini nakletmektedir:
Peygamber (s.a.v.)‘in terkisinde binek üzerindeydim. Bir binek tökezledi. Ben: “Kör olasıca şeytan”, dedim.
Peygamber şöyle buyurdu: Körolasıca şeytan deme! Çünkü böyle bir şey söylediğin vakit o bir ev kadar olana kadar kendisini büyük görür ve benim gücümle oldu, der. Fakat bunun yerine bismillah de. Bu şekilde söylediğin takdirde ise şeytan sinek gibi oluncaya kadar küçülür.”

(Sunen-i Ebu davud, Edeb bahsi)

Evden çıkınca Allah’ı zikretmek.

Enes b. Malik’in şu sözleri delildir:
Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
Her kim evinden çıktığı vakit: “Bismillah tevekkeltu alAllah la havle ve lâ kuvvete illâ billah:Allah’ın adı ile Allah’a güvenib dayandım. Allah ile olmadıkça hiçbir şeye takat getirilemez, güç getirilemez” derse ona: Bu sana yeter ve sen korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır, gider.”

(Sunen-i Tirmizi: Deavat bahsi) 

Ebu İsa (Tirmizî) dedi ki: Bu hasen, sahih, garîb bir hadistir. Onu ancak bu yolla biliyoruz.

Uyku sırasında Allah’ı zikretmeye gayret göstermek ve aksinden sakınmak.

Abdullah b. Amr (r. Anh)ın şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
İki haslet vardır ki; müslüman bir kimse bunları yerine getirecek olursa mutlaka cennete girer. Haberiniz olsun, bu ikisi de kolay şeylerdir. Ama bunlarla amel edenler azdır: Her namazın sonunda 10 defa subhanallah der, 10 defa Allah’a hamdeder, 10 defa da Allah’ı tekbir eder.”
(Abdullah b. Amr) dedi ki: Ben Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’i bunları eliyle sayarken gördüm. (Peygamber) buyurdu ki:
İşte bunlar dil ile söylenecek 150 sözdür. (Beş vakit namazın toplamında) Mizanda ise bunlar 1500’dür ve eğer sen yatağına çekilecek olursan 100 defa Allah’ı tesbih, tekbir eder ve ona hamdedersin. İşte bunlar dil ile yüz defa söylenen sözlerdir. Mizanda ise bunlar bin değerindedir. Sizden kim bir gün ve bir gecede 2500 günah işler?
Ashab: “Nasıl olabilir? Bu kadar yapamayız ki.”
Peygamber şöyle buyurdu: “Şeytan birinize namazda iken gelir, ona şunları şunları hatırla der ki, başka bir yere yönelmesini sağlamak ister. Belki onun bu isteğini yapmaz. Bu sefer o yatağında iken ona gelir ve o uykusunda dalıp gidinceye kadar onu uyutmaya devam eder.

(Sunen-i Tirmizi: Deavat bahsi) 

Ebu İsa (Tirmizî): Bu hasen, sahih bir hadistir, demiştir.

Hadisi aynı şekilde Taberî, el-Muzzemmil suresinin tefsirinde, İbn Hibban Sahih‘inde (V, 307), İbn Mâce Sünen‘inde (I, 299) hepsi de Abdullah b. Amr (r. Anh)‘dan diye rivâyet etmişlerdir.

Burayde (r.anh)’den nakledilen bir hadisi şerifte Peygamber (s.a.v), şu duayı tavsiye buyurmuştur:
Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! 
Bütün bu mahlukâtının şerrine karşı, beni himâye et! Et ki, hiç birisi, üzerime âniden saldırmàsın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur; ilah olarak sâdece sen varsın.”

(Tirmizi, Daavât, 96, (3518).)

Âişe (r.anha)’den rivayet edilen bir hadis şöyledir:
 Peygamber (s.a.v) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyib Muavvizeteyn’i ve Kul huvallahu ahad’i okur, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı bana emrederdi.”

(Buhari, Fezâilu’l-Kur’ân, 14) 

Uykuda Korkunca 

İmam Malik’ten rivayet edildiğine göre, Hâlid İbnu Velid (r.anh), Peygambere: “Ben uykuda iken korkutuluyorum. (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)” diye sordu.
Peygamber (s.a.v) ona şu duayı okuması tavsiyesinde bulundu:
Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile Onun gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beraberliklerinden Allah’a sığınırım! de!

(Muvatta, Şiir, 9, (2, 950)

 

En iyisini Allah bilir.

İlginizi Çekebilir

Cinlenmiş Ancak İleri Seviyeye Ulaşmamış Veya Kendisinde Uğrama Olan Kişilerde Genel Belirtiler

– Aşırı unutkanlık – Dalgınlık – Kararsızlık – Geleceğe ait ümitsizlik duygusu – Basit sebeplerle …

Bulunan Sihiri Nasıl Bozabilirim ?

Yaygın hata sihir malzemesinin akarsuya bırakılmasıdır. Ancak üzerinde işlem yapılmadan akar suya bırakılan sihir malzemesi …

× Whatsapp Destek Hattı